Privacy Verklaring

Oranjevereniging Hoevelaken is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Aanleiding

Oranjevereniging Hoevelaken hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • Contactgegevens (potentiële) donateurs, leden en sponsoren
 • Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
 • Bezoekers website

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • Persoonlijke identificatie, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Bankrekeningnummer in geval van automatische incasso;
 • Fotocamerabeelden

Oranjevereniging Hoevelaken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doelen en grondslagen

Oranjevereniging Hoevelaken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanbieden en uitvoeren van onze diensten;
 • Contact op te kunnen nemen (bellen en/of e-mailen);
 • Het afhandelen van betalingen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Het beheren en uitbreiden van ons ledenbestand;
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking:

 • het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Oranjevereniging Hoevelaken in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Oranjevereniging Hoevelaken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze leverancier voor ICT en accountant zodanig omschrijven als van toepassing is.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals onze fotocamerabeelden wanneer de politie dat van ons verlangt.

Social media

Op onze website staan buttons van social media, zoals Facebook, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Privacy medewerkers Oranjevereniging Hoevelaken

Oranjevereniging Hoevelaken heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging

Oranjevereniging Hoevelaken neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens of direct via telefoon / e-mailadres / veiligheidsfunctionaris.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware op onze devices
 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kun u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Vergrendeling van de devices

Uw rechten

Rechten Omschrijving
Recht op inzage u hebt het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Oranjevereniging Hoevelaken vastgelegd en bewaard worden.
Recht op rectificatie Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Oranjevereniging Hoevelaken.

Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Oranjevereniging Hoevelaken. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u het toch niet eens zijn met ons handelen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren

Oranjevereniging Hoevelaken behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Oranjevereniging Hoevelaken dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Oranjevereniging Hoevelaken  te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen

Heb u toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Oranjevereniging Hoevelaken

Postbus 41
3870CA Hoevelaken

Telefoon: 06 – 282 73 047
E-mail:

Datum verklaring:  15-3-2019